Caesar, Bellum Gallicum, I 1

Es handelt sich bei folgendem Text um die Einleitung zu Caersars Werk De bello Gallico, das insgesamt 8 Bücher umfasst. Bevor Caesar näher auf das Kriegsgeschehen und die einzelnen Schlachten des gallischen Krieges (ab 58 v. Chr.) eingeht, gibt er dem Leser einen Überblick über den Schauplatz und die beteiligten Völker.

 

Gállia ést ómnis dīvī́sa ín pártēs trḗs, quā́rum ū́nam íncolunt Bélgae, áliam Aquītā́nī, tértiam quī́ ipsṓrum línguā Céltae, nóstrā Gállī appellántur. hī́ ómnēs línguā, institū́tīs, lḗgibus ínter sḗ dífferunt. Gállōs áb Aquītā́nis Garúnna flū́men, ā́ Bélgīs Mā́trona et Sḗquana dī́vidit. hṓrum ómnium fortíssimī súnt Bélgae, proptéreā quód ā́ cúltū átque hūmānitā́te prōvínciae longíssimē ábsunt mínimēque ád éōs mercātṓrēs saépe cómmeant átque éa, quaé ád effēminándōs ánimōs pértinent, impórtant próximīque súnt Germā́nīs, quī́ trā́ns Rhḗnum íncolunt, quíbuscum continénter béllum gérunt. quā́ dḗ caúsā Helvḗtiī quóque réliquōs Gállōs virtū́te praecḗdunt, quód férē cōtidiā́nīs proéliīs cúm Germā́nīs conténdunt, cúm aút súīs fī́nibus éōs próhibent aút ípsī ín eṓrum fī́nibus béllum gérunt.